SEDEŽ DRUŠTVA:


DI LJUBLJANA MOSTE - POLJE


Društvo invalidov

Ljbljana Moste - Polje


Ulica Hermana Potočnika 31


1000 Ljubljana

Telefon: (01) 5414 - 090


Fax: (01) 5414 - 090


E-Mail: drustvo.i@siol.net

OSNOVNI PODATKI

URADNE URE:


Ponedeljek, četrtek: 16. 00 - 18. 00 ure


Predsednik: Diko Ivanović                     Začetki DI Ljubljana Moste - Polje    Zaradi potreb invalidov so ustanovili društvo, da bi le - to organiziralo druženje invalidov, izvajalo program medsebojne pomoči in uresničevalo njihove posebne interese. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1973, pravni status pa je društvo dobilo s potrditvijo statuta 20. 02. 1974. Vse do leta 1991 so zaposleni invalidi sicer že imeli svoje aktive invalidov v Saturnusu, Kolinski, BTC, Gradisu in Papirnici Vevče. V delovnih organizacijah so njihove probleme reševali zaposleni svetovalci in sindikat.


   V sedemdesetih letih je bil predsednik društva Ivan Pušnik, ki je bil tudi vodja delegacije v krajevni skupnosti in v občinski samoupravni interesni skupnosti za socialo - zdravstvo. Leopold Kos je kot občinski in mestni odbornik pokrival to problematiko. Zaradi spremenjene politike v delovnih organizacijah aktivi invalidov niso imeli več zaslombe v vodstvih, aktivi so začeli zamirati po letu 1992. Z uvajanjem kapitalističnega  sistema  je prišlo tudi do odpuščanja invalidov, vodstva podjetij niti sindikat invalidom ne pomaga več, skrb zanje je prepuščena pozitivni zakonodaji in osebnim stikom invalidov z društvom.

Društvo so od svojega začetka pa do danes vodili trije predsedniki. Prvega predsednika Ivana Pušnika je nasledil Leopold Kos, ki je društvo vodil do leta 2010, ko ga je zamenjal dosedanji predsednik Diko Ivanović.               

    Danes DI Ljubljana Moste Polje  deluje kot invalidska organizacija (društvo) in je prostovoljno, neodvisno, samostojno, nevladno, nepridobitno združenje, neodvisno od političnih strank in verskih skupnosti,v katero se združujejo invalidi zaradi ugotavljanja, zagovarjanja in zadovoljevanja posebnih potreb invalidov, medsebojne pomoči ter uresničevanja in zastopanja svojih posebnih interesov.

  Društvo vključuje delovne invalide po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ( v nadaljevanju :delovni invalidi ) in druge invalidne osebe, ki nimajo statusa delovnega invalida, pa zaradi pridobljenih ali prirojenih okvar in oviranosti, ki jih pogojuje oziroma  ustvarja fizično in družbeno okolje, ne morejo same delno ali v celoti zadovoljevati potreb osebnega, družinskega in družbenega življenja v okolju, v katerem živijo in delajo ter njihove zastopnike.    Društvo deluje na območju nekdanje občine Ljubljana Moste Polje. Vključeno je v Zvezo delovnih invalidov Slovenije zaradi izvajanja enotne socialno - zdravstvene politike in skupno dogovorjenih nalog s področja varstva invalidov v Republiki Sloveniji. Konkretne naloge in način skupnega delovanja določa statut Zveze delovnih invalidov Slovenije.Namen društva je ugotavljanje, zagovarjanje in zadovoljevanje posebnih potreb delovnih invalidov in oseb s telesno okvaro ter zastopanje njihovih interesov, delovanje proti diskriminaciji invalidov ter za njihovo večjo gmotno, socialno in pravno varnost, socialno integracijo in dobro zdravstveno počutje.                                         Članstvo


Člani društva so redni, podporni in častni člani.


  Posameznik, ki želi postati redni član društva, mora pristopni izjavi priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev za članstvo. Redni član društva lahko postane delovni invalid ali oseba s telesno okvaro v skladu z 2. členom tega statuta, ki ima stalno prebivališče na območju delovanja društva. Redni član društva ne more biti oseba, ki je redni član drugega društva, ki je član,  Zveze delovnih invalidiv Slovenije.

  Delovni invalid, ki želi postati redni član društva,izkazuje izpolnjevanje pogojev iz 2. člena z odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje o priznanem statusu delovnega invalida po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, druga telesno prizadeta ali obolela oseba, ki ima telesno okvaro pa izkazuje izpolnjevanje pogojev iz 2. člena z odločbo ZPIZ-a  o priznani telesni okvari ali z mnenjem zdravnika specalista o trajni okvari.


Podporni član je lahko vsak državljan ali tujec s stalnim prebivališčem na območju delovanja društva, ki s svojim delom želi pomagati društvu in sodelovati z njim.


Častni član je lahko oseba visokih moralnih lastnosti, ki je s svojim delom pomagala društvu oziroma pripomogla k boljšemu sodelovanju med društvi.Častnega člana sprejme v članstvo zbor članov društva na obrazložen predlog izvršnega odbora.

O sprejemu v redno in podporno članstvo odloča izvršni odbor društva. Sklep izvršnega odbora o sprejemu postane veljaven, ko sprejeti redni ali podporni član plača članarino za tekoče leto.                                          Organi društva so:


1.  Zbor članov - zbor članov je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi  redni člani društva.


2.  Izvršni  odbor - je izvršilni organ zbora članov, ki skrbi za uresničevanje in izvajanje sklepov zbora članov, vodi in usmerja delo  društva med dvema sejama zbora članov, zagotavlja   materialne pogoje za delovanje društva ter opravlja druge   organizacijske in strokovne naloge v skladu s tem  statutom za nemoteno delovanje društva.


3. Predsednik društva - predstavlja in zastopa društvo v pravnem prometu,  vodi delo izvršnega odbora.Predsednik društva je  hkrati tudi predsednik izvršnega odbora.O svojem  delu poroča izvršnemu odboru.


4. Nadzorni odbor- spremlja in nadzira finančno in materialno poslovanje  društva in nadzoruje uresničenanje sprejetih odločitev zbora članov in izvršnega odbora.Nadzorni odbor ima  tri člane.Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren in  poroča zboru članov.


5. Častno razsodišče - razsoja o kršitvah članov in članov organov oziroma funkcionarjev društva ter ugotavlja odškodninsko odgovornost člana.


                                        Stalna in začasna delovna telesa       Člani stalnih delovnih teles so imenovani za čas trajanja mandata članov izvršnega odbora.

       Stalna delovna telesa štejejo od 5 do 7 članov.

       Komisije o svojem delu poročajo izvršnemu odboru.

       Izvršni odbor praviloma imenuje naslednje stalne komisije :

      

       - komisija za socilna - zdravstvena vprašanja

       - komisija za izlete

       - komisija za šport in rekreacijo

       - komisija za kulturno in družabno življenje


     Tajnik in blagajnik ne moreta biti člana organov društva, sta pa lahko prisotna na sejah izvršnega odbora ali drugih

organov.Društvo pridobiva sredstva za svoje delovanje:

   

      - s članarino

      - iz sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, ki jih po         sprejetem pravilniku razporeja ZDIS,

      - iz drugih fundacij

      - iz proračuna in drugih javnih virov,

      - s prispevki fizičnih in pravnih oseb

      - z darili in volili

      - z dohodki od lastnih prireditev in dejavnosti ter premoženja

      - iz naslova materialnih pravic in dovoljenih pridobitnih dejavnostih društva,

      - iz drugih virov

   


Donacija Na vrh